• Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

  0

  Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
  Sa pagkadalisay at pagkadakila
  Gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa?
  Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

  Ulit-ulitin mang basahin ng isip
  at isa-isahing talastasing pilit
  ang salita’t buhay na limbag at titik
  ng isang katauhan ito’y namamasid.

  Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal
  sa tapat na puso ng sino’t alinman,
  imbit taong gubat, maralita’t mangmang
  nagiging dakila at iginagalang.

  Pagpupuring lubos ang palaging hangad
  Sa bayan ng taong may dangal na ingat,
  Umawit, tumula, kumanta’t sumulat,
  Kalakhan din niya’y isinisiwalat.


  Walang mahalagang hindi inihandog
  Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,
  Dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod,
  Buhay ma’y abuting magkalagut-lagot.

  Bakit? Alin ito na sakdal ng laki,
  Na hinahandugan ng buong pagkasi,
  Na sa lalong mahal nakapangyayari,
  At ginugulan ng buhay na iwi?

  Ito’y ang Inang Bayang tinubuan:
  Siya’y ina’t tangi sa kinamulatan
  Ng kawili-wiling liwanang ng araw
  Na nagbigay-init sa buong katawan.

  Kalakip din nito’y pag-ibig sa Bayan,
  Ang lahat ng lalong sa gunita’y mahal,
  Mula sa masaya’y gasong kasanggulan
  Hanggang sa katawa’y mapasa-libingan.

  Sa aba ng abang mawalay sa bayan!
  Gunita ma’y laging sakbibi ng lumbay,
  Walang alaala’t inaasa-asam
  Kundi ang makita’y lupang tinubuan.

  Pati ng magdusa’y sampung kamatayan
  Wari ay masarap kung dahil sa bayan
  At lalong mahirap. Oh, himalang bagay!
  Lalong pag-irog pa ang sa kanya’y alay.

  Kung ang bayang ito’y masasa-panganib
  At siya ay dapat na ipagtangkilik,
  Ang anak, asawa, magulang, kapatid;
  Isang tawag niya’y tatalikdang pilit.

  Hayo na nga, hayo, kayong nagabuhay
  Sa pag-asang lubos ng kaginhawahan
  At walang tinamo kundi kapaitan,
  Hayo na’t ibangon ang naabang bayan.

  Kayong nalagasan ng bunga’t bulaklak
  Ng kahoy ng buhay na nilanta’t sukat,
  Ng bala-balaki’t makapal na hirap,
  Muling manariwa’t sa baya’y lumiyag.

  Ipahandug-handog ang buong pag-ibig
  At hanggang may dugo’y ubusing itigis;
  kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid,
  Ito’y kapalaran at tunay na langit.

  Share.
  .
  Loading...

  Please follow our commenting guidelines.

  Comments are closed.